Du kan sjølv ta kontakt eller du kan tilvisast frå lege/legekontor eller andre instansar. Tilbodet blir tilpassa dine behov og utforma i samarbeid med deg.

Tenesta er gratis.

Me tilbyr:
• Personleg oppfølgjing og støttesamtalar
• Oppfølgjing i krevjande livssituasjonar/kriser
• Hjelp og støtte i dagleglivet, bistand i heimen
• Rettleiing
• Trening/treningskontakt/turgruppe
• Ulike dagtilbod
• Hjelp til å opprette kontakt med andre tenester
• Individuell plan

Rådgjevande eining for russaker (les meir ved å klikka på lenkja) ligg også under Psykisk helseteneste og rus for Lærdal kommune sitt vedkomande.