Desse tenestene finn du på Lærdal helsesenter og Lærdalsøyri skule. 

Helsestasjon

Helsestasjon er eit tilbod med hovudvekt på kontrollar og konsultasjonar for born 0-5 år og foreldre/føresette. Tilbodet er gratis. 

Opningstida er måndag til fredag 08.00 - 15.30, helsestasjonslege har kontortid kvar onsdag 08.00 - 15.30.  Telefonnummer er: 48 17 29 85. 

Alle barn blir jamnleg innkalla til konsultasjonar på helsestasjonen.

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 5 år:

Alder
Helsesjukepleiar
Lege
NyføddHeimebesøk 
4 vekerI trygge hender, ruskartlegging. Vekt, 
6 vekerVekt, lengde, hovudomkrets. vaksineHelseundersøking
3 månadarVekt, lengde, hovudomkrets, helseundersøking, vaksiner. 
4 månadarVekt, lengde, hovudomkrets. helseundersøking 
5 månadarVekt, lengde, hovudomkrets, helseundersøking, vaksiner. 
6 månadarVekt, lengde, hovudomkrets. helseundersøkingHelseundersøking
8 månadarVekt, lengde, hovudomkrets. helseundersøking 
10 månadarVekt, lengde, hovudomkrets. helseundersøking 
12 månadarVekt, lengde, hovudomkrets, helseundersøking, vaksiner.Helseundersøking
15 månadarVekt, lengde, helseundersøking, vaksine. 
18 månadarVekt, lengde, helseundersøking 
2 årVekt, lengde, helseundersøking. Får innkalling pr post.Helseundersøking
4 årVekt, lengde, helseundersøking. Får innkalling pr post. 

Ta kontakt ved behov utover dette. Ring gjerne på førehand dersom du ynskjer avsett tid til samtale.

Vanlege tema for konsultasjon og samtalar:

 • helseundersøking
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk utvikling
 • psykososial utvikling
 • vald
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barnet si psykiske helse.

Mellombels leiande helsesjukepleiar på helsestasjonen er Silje Langehaug.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er tilknytt Lærdalsøyri skule. Tilbodet er gratis, det er inga timebestilling  

Skulehelsetenesta samarbeider med skule og fastlege. ved behov samarbeidar dei også med andre tenester for born og unge i kommunen, eller spesialisthelsetenesta.

Telefonnummer er: 48 17 29 85

Faste tilbod frå skulehelsetenesta

Klassetrinn
Faste tiltak i skulehelsetenesta
Ved skulestartSamtale med helsesjukepleiar og måling av vekt og høgd.
2. klasseTilbod om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Foreldre følgjer.
3. klasseMåling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov.
5. klasseIndividuell helsesamtale. Helseopplysning om pubertet: kropp, grense, tankar og kjensler
6. klasseTilbod om vaksine mot meslingar, kusma, raude hundar (MMR vaksine). Helseopplysning om vald og overgrep.
7. klasseTilbod om HPV-vaksine for begge kjønn, to dosar.
8. klasseIndividuell helsesamtale. Måling av høgde og vekt. 
9. klasseUndervisning om psykisk helse.
10. klasseVaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Undervisning seksuell helse

Aktuelle tema for samtalar og helseundersøking:

 • ​Trivsel/klassemiljø/skulefråvær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hovudverk, søvnvanskar, stress/press/bekymringar, eteanskar, tristheit, sjølvskading, sorg
 • Praktiske utfordringar og bekymringar når foreldre ikkje bur saman
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn, høyrsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Helsesjukepleiar kan mellom anna rekvirere p-piller til jenter frå 16 til og med 19 år. Det er også høve til gratis klamydiatest. Helsesjukepleiar samarbeider med lege.

Føremål med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tenesta har som mål å fremja helse og trivsel blant barn og unge, samt førebyggje sjukdom. For å sikre arbeidet, held ein fokus på å gje råd og rettleiing til foreldre, drive helseopplysning blant barn, unge og foreldre. Vidare styrke ressursar hjå individet, og i familien for å byggje meistring, og hjelp til sjølvhjelp. 

Helsestasjonen skal drive informasjon og rettleiing ved helseundersøkingar og vaksinasjon av barn og unge. Målet er å sikre at alle brukarane av helsestasjons- og skulehelsetenesta og får det tilbodet dei har krav på.

Tenesta skal også fange opp og bidra til at barn med særlege behov får oppfølging. Les meir på Helse Norge sine nettsider ved å klikka her.

Jordmor

Jordmor Satu Miilunpohja Henell har kontordag kvar tysdag 08.00 - 15.30, telefon 57 65 95 00.

Jordmor har ansvaret for svangerskapsomsorga i nært samarbeid med lege og helsesjukepleiar, evt. andre tverrfaglege samarbeidspartnarar. Dette gjeld og tida rett etter fødselen.