Felles Landbrukskontor ÅLA har kontor på Lærdal rådhus. Det er og fast bemanning på Aurland rådhus enkelte dagar.

Tilsette:

Magnhild Aspevik - landbrukssjef
Marianne Nygård - sakshandsamar
Beate Stølensakshandsamar
Bengt-Erlend Skjerdal - sakshandsamar

Viltforvaltning
Aurland fjellstyre er innlegd til å utføra oppgåver knytt til kommunal viltforvaltning.
Kontaktperson: Knut Fredrik Øi

Skog
Kommunal skogforvaltning vert utført av Skog i Sogn
Kontaktperson: Finn Olav Myhren  og Arne Kristian Borger

Arbeidsoppgåver

Den interkommuna samarbeidsavtalen finn du ved å klikka her.

Avtalen gjeld samarbeid om utføring av kommunale oppgåver knytt til landbruksforvaltninga.

Hovudarbeidsoppgåvene til ÅLA felles landbrukskontor er fylgjande:

Regelverksforvaltning etter fylgjande lover: 
Konsesjonslova
Jordlova
Skogbrukslova
Viltlova
Hundelova
Forureiningslova
Lov om forpakting
Motorferdslelova
Naturmangfaldslova
Lov om ymse beitespørsmål

Tilskotsforvaltning:
Produksjonstillegg
Ferie og frtidsavløysing og sjukedomsavløysing
Smil-mindar
NMSK-midlar
Tiltak i beitefelt
Regionalt miljøprogram
Organisert betiebruk
Midlar får Innovasjon Norge
Utvalde kulturlandskap
Verdsarvmidlar for Vestnorsk Fjordandskap - Nærøyfjordområde
Lokal tilskotsordninga - viltfond - fiskefond - konsesjonsfond

Andre oppgåver
Kontoret gjev råd og retteiing til brukarar og andre innanfor sitt fagområde. Kontoret deltek også i planprosessar, gjev uttale til ulike saker og planar som er på høyring. I tillegg aktivt informasjonsformidling til ålmenta innanfor sitt fagområde​.