Har du oversikt over kva du må hugse på når du skal bli bonde? Har du oversikt over alle tilskotsordningar som er der ute innan jordbruk?

Felles landbrukskontor ÅLA har samla litt av informasjonen i dokumentet Felles landbrukskontor ÅLA sin ABC til bonden og håpar det kan vere nyttig.

Under finn du også meir informasjon om dei ulike tilskotsordningane. Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

Produksjonstilskot i jordbruket

Dei som driv jordbruksproduksjon på ein landbrukseigedom, kan etter gjeldande regelverk søkje om produksjonstilskot. Det er to søknadomgangar for ordninga;

15.mars og 15.oktober, med ei felles utbetaling i februar året etter.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn.

Søkjar er sjølv ansvarleg for å få levert korrekt søknad innan fristen. 

Les meir om ordninga på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Rettleing for å søkje finn du her

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA .

Regionalt miljøprogram for Vestland - RMP-midlar

Regionalt miljøprogram er eit strategiprogram for kulturlandskap, biologisk mangfald, klima og ureining knytt til jordbruket.

Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Vestland fylke og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke om regionale miljøtilskot.

Søknadsfrist er  15.oktober.
Søknad skal leverast elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland

Nytt frå og med 2023 er at søknader som er innsendt innan fristen 15.oktober kan gjenopnast og endrast fram til 29.okober utan trekk i tilskot. NB! Kvar gong ein opnar søknaden trekker ein søknaden tilbake (status «Ikkje levert søknad»). Kvar gong ein har vore inne i søknaden må ein såleis avslutte med å trykke «Send inn», elles vert ikkje søknaden levert. Beitelagsøknader kan derimot ikkje endrast etter søknadsfristen utan trekk i tilskot.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA

Produksjonssvikt - klimabetinga skade

Produksjonssvikt skal frå no meldast digitalt.

Jordbruksføretak med vesentleg klimabetinga avlingssvikt kan søkja om erstatning. 

Det er krav om å melda frå om skaden til kommunen "utan ugrunna opphald", som betyr at det skal meldast frå med ein gong søkjar er klar over at skaden har skjedd eller kan oppstå. Produksjonssvikt skal frå av no meldast digitalt. Klikk her for å opna meldeskjema

Her kan du søkja om produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober.

Les meir om ordninga på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Velferdsordningane i jordbruket

Velferdsordningane i landbruket omfattar fylgjande ordningar:

Avløysartilskot
Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.
Tidlegpensjon

Ordningane er statlege. Informasjon og regleverk ligg på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Kommunen og Statsforvaltaren forvaltar ordningane. Kontakt gjerne Felles landbrukskontor ÅLA ved spørsmål.

Tilskot til tiltak i beiteområde

Beitelag og andre former for organisert samararbeid der det vert drive næringsmessig beitedrift kan søkja om tilskot til tiltak i beiteområde.

Søknadsfristen er 15. april

Det er kommunen som har ansvaret for tilskotsordninga. Lokal tiltasstrategi for Årdal, Lærdal og Aurland fin du her.

Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga og kva det kan gjevast tilskot til, på Landbruksdirektoratet sine sider.

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn

Søknadsfrist for Årdal, Lærdal og Aurland er sett til 15.april.

Sjå meir informasjon om ordninga hjå Landbruksdirektoratet.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Det er utarbeidd felles tiltaksstrategi 2021 - 2024 for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midlar), Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) og Tiltak i beiteområde

Søknadsfristen er 15. april.

Hovudmålsettinga med SMIL-midlane er å stimulere til utnytting og ivaretaking av natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og i skogen samt redusera ureininga frå landbruket. 

Aktuelle prosjekt som kan støttast med SMIL-midlar: 

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfald
  • Kulturminne og kulturmiljø
  • Friluftsliv
  • Avrenning til vatn
  • Utslepp til luft
  • Plantevern

Elektronisk link til digitale søknadar finn du på her.

Meir om SMIL-ordninga på finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside.

Organisert beitebruk

Landbruksføretak som slepp dyr på beite kan organisera seg i beitelag og samarbeida om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knytt til utmarksbeite.
Beitelaga kan få støtte til drift og får tilskot pr sleppt dyr på utmarksbeite utfrå satsar fastsett av statsforvaltaren.

Søknadsfrist: 15. november

Beitelaga må levera søknad elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga og finn søknadsskjema hjå Landbruksdirektoratet .  

Informasjon og hjå Statsforvaltaren i Vestland Landbruksavdelinga.