Flyktningar som er busett i kommunen skal gjennom eit obligatorisk introduksjonsprogram få tilbod om norsk og samfunnsfagundervisning. Tilbodet er pr. i dag 18 undervisningstimar med norskopplæring fordelt på tre dagar i veka. Dei to andre dagane i veka er deltakarane i språkpraksis.

Personar mellom 16 og 55 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve, har rett og plikt til opplæring: 550 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Arbeidsinnvandrarar må betala for undervisninga. Arbeidsgjevar kan få dekka ein del av kostnadene, sjå www.vox.no .