Lærdal kommune kjøper pedagogisk psykologiske teneste tenester hjå PPT-Indre Sogn som har kontor i Årdal.


Kva er pedagogisk-psykologisk teneste?
Eit PPT-kontor er ein stad der foreldre, barnehage, grunnskule eller vidaregåande skule kan søke råd i spørsmål som gjeld born/unge sin trivsel, tilpassing, åtferd og opplæring.

Tenesta skal òg vera eit tilbod til lærlingar og vaksne med særlege opplæringsbehov.

Foreldre kan sjølve ta direkte kontakt med PPT.

Kva arbeider PPT-kontoret med?
Førebyggjande arbeid i barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.
•Rådgjeving
•Utgreiing av ulike vanskar
•Sakkunnig vurdering

Kontaktinfo

Namn Telefon E-post
Vibeke Fuche Moe 99 69 87 76 E-post
Liv Kari Kvam 99 51 49 58 E-post
Ingegjerd Moene 99 29 48 77 E-post
Bente Olsen Tjønn  45 87 93 73 E-post