Sosialhjelp kan ein no søkje digitalt i Lærdal kommune, her skal ein nytte NAV si nettside og logge seg inn som personbrukar. Klikk her for å koma til digitalt søknadsskjema om sosialhjelp. 

Det er fleire føremoner med løysinga. Søknad kan leverast utanom opningstida.  Behovet for dokumentasjon er redusert. Dokumenta som krevst, kan lastast opp elektronisk. Løysinga innhentar mykje informasjon elektronisk, til dømes inntekt og skatteopplysningar.

Sakshandsaminga er raskare og tryggare. Personleg møte blir tilbydd ved behov.  

NAV Lærdal sitt ansvar for sosiale tenester, jmf sosialtjenestelova:

 • Oppysning, råd og rettleiing
 • § 17 Opplysning, råd og rettleiing
  Økonomisk sosialhjelp
 • § 18 Stønad til livsopphald
 • § 19 Stønad til særlege tilfeller
  Midlertidig bustad
 • § 27 Midlertidig butilbod
  Kvalifiseringsprogrammet
 • § 29 Kvalifiseringsprogrammet