Senteret er lokalisert til Lærdal sjukehus og består av følgjande:

ØHD- senger (øyblikkelig hjelp døgnsenger) for Aurland, Årdal og Lærdal

Sengene er lokalisert i medisinske sengepost ved Lærdal sjukehus. Kommunane har det faglege ansvaret sjølve, og leiger pleietenester frå Helse Førde. Dette er kommunane si lovpålagde plikt: ”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” (Helse- og omsorgstenestelova § 3-5 tredje ledd 

Legevakt for Aurland, Årdal og Lærdal

Felles legevakt for desse kommunane på kveld, natt, helg og høgtid. På dagtid i virkedagar har kvar kommune ansvar for daglegevakt sjølv. 

Legevaktssentral for Aurland, Årdal, Lærdal, Vik, Luster og Sogndal (unnateke Balestrand)

Tek imot legevaktstelefonar på nasjonalt nr 116 117 og yter service i form av: 

  • Formidling av legevaktstenester, jordmordtenester m.m. 
  • Rådgjeving i tråd med nasjonalt verkty, som norsk medisisk index og legevaktsindex. 
  • Iverkset eigne planar for større hendingar som t.d. kriser og ulukker. 

Les meir om legevakta og legevaktsentralen ved å klikka her.