Kulturplan

Denne planen seier noko om dei ulike delane av kulturlivet - heilskapen og utviklingspotensialet. Den har fokus på kva kommunen si rolle i lærdalskulturen skal vere, korleis prioritere og legge til rette for utvikling.

Kulturplan for Lærdal kommune 2016-2020 finn du ved å klikka her. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Denne planen skal vera eit styringsreiskap for utviklinga av Lærdal kommune sine målsetnader innan idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse i planperioden. 

Planen gir også grunnlag for prioritering og tildeling av spelemidlar til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområde. Alle anlegg der det skal søkjast om spelemidlar skal vera innarbeidd i kommunedelplanen sitt handlingsprogram.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 finn du ved å klikka her.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Planen er ein tematisk kommunedelplan og har som hovudmål å vera ein kunnskapsbase og forvaltningsplan for kulturverdiane i kommunen: 

  • Kulturlandskap 
  • Kulturmiljø 
  • Kulturminne

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2027 finn du ved å klikka her.