Organisasjonen vår skal leggja vekt på å sikre tilgjenge og tryggleik for den enkelte brukar. Den einskilde arbeidstakar skal møta brukar med respekt og empati. Me skal i tillegg vere lyttande til pårørande sin informasjon. Me ynskjer å ha ein organisasjon som gjev brukarane ein god og trygg kvardag. 

Pleie og omsorg har følgande tilbod:
• Korttidsopphald
• Avlastningsopphald
• Langtidsopphald
• Nytte- og trivselsopphald
• Dagopphald
• Omsorgsbustadar
• Omsorgsbustadar med heildøgsomsorg.

Søknad og vurdering av søknaden er avgjerande for kva type opphald du får tildelt. Tilbodet ditt skal tilpassast etter behov. Dersom tilstanden din skulle endra seg, vil du få høve til ny søknad og hjelp frå heimesjukepleien til å utforma søknaden.

Klikk her for å lasta ned søknadsskjema for pleie- og omsorgstenester