Kommunen er pliktig til å ha ei koordinerande eining (KE) for habilitering og rehabilitering. KE skal sikre at innbyggarane som har behov for tenester frå fleire områder får heilskaplege og koordinerte tenester.

Ta kontakt:

  • om du treng tenester frå helse eller pleie og omsorg.
  • om du har hjelp frå fleire kommunale tenester og ynskjer hjelp til å koordinere desse.
  • om du treng hjelp til kommunikasjon mellom kommunale tenester og spesialisthelsetenesta.
  • om du har spørsmål om individuell plan og koordinator.

Personell: 

  • Elin Thyri, sakshandsamar og sjukepleiar 
  • Iris Blaaflat, fysioterapeut

Klikk her for å lasta ned skjemaet Melding til koordinerande eining
Klikk her for å lasta ned søknadsskjema for pleie- og omsorgstenester PDF document ODT document