Lærdal kommune er med i denne nasjonale satsinga, og kan løyve tilskot til følgjande tiltak: 

  • Restaurering og skjøtsel av areal. Dette er prioritert tiltak for å sikre det biologiske mangfaldet, og for å ta vare på kulturlandskapet 
  • Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne 
  • Planlegging av tiltak 
  • Tilrettelegging for ferdsel 
  • Formidlingstiltak 
  • Andre tiltak som fremjar føremålet med ordninga

Utfyllande reglar for tildeling av tilskot og informasjon om søknadsprosedyre i perioden 2021-2024 finn du ved å klikka her.