Samfunnssikkerheit er den evna me har til å oppretthalde viktige samfunnsfunksjonar og ta vare på liv, helse og grunnleggande behov under ulike formar for påkjenning og truslar. Beredskap er planlegging og førebuingar av tiltak for å avgrense eller handtere krisar eller andre uynskja hendingar på best mogleg måte.

Kommunen skal bidra til å sikre samfunnsviktige tenestar og funksjonar og vere best mogleg førebudd når alvorlege hendingar/krise skjer.  Kunnskap om risiko og sårbarheit (ROS) i kommunen er difor avgjerande for både å kunne redusera sannsyn for at ei alvorleg uynskja hending kan skje, og for å redusera konsekvensane dersom det skjer.  

Kriseleiing, ROS-analyse og beredskapsplan

Lærdal kommune har eiga kriseleiing, som er utvalde personar som skal handtere krise eller større ulukker, og då leie og samordne handtering saman med politiet og andre aktørar.  Dersom det skjer hendingar som krev psykososial støtte, vil kommunen sitt kriseteam verte involvert.

Vidare har Lærdal kommune utarbeidd overordna risiko- og sårbarheitsanalyse som samlar og skildrar slik kunnskap og beredskapsplanar for å vera førebudd ulike hendingar. 

Kommunen har eige planverk for å handtere større hendingar og krise i samfunnet.  Den overordna beredskapsplanen er viktig verktøy for å handtere hendingar, og denne vert halde a jour årleg. Du kan lesa planverket for overordna beredskap i kommunen her: 

Andre vedlegg til planverket, og underordna beredskapsplanar vert ikkje gjort tilgjengeleg her, då desse inneheld meir detaljert informasjon til kommunen sine tilsette.