I samband med utarbeiding av Kommunedelplan for naturmangfald i Lærdal kommune, har Miljøfaglig Utreding AS gjort ei vurdering av kvaliteten av den heildekkande naturtypekartlegginga i dalføret i 2019. Kartlegginga som vart gjort i 2019 i regi av det som då var Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, er utført etter NiN-metoden (natur i Norge). 

I rapporten kjem det mellom anna fram at det er behov for ei storstilt opprydding av naturtypedata i Lærdal.  Det vart fanga opp mange verdifulle naturtypepolygon i 2019, men datasettet er ueigna til å ta vare på verdifulle naturtypar med tilhøyrande artsmangfald i kommunen. 

Difor har framleis ein stor jobb framfor oss, for å få oversikt over kommunen sitt naturmangfald.

Feltkontrollrapporten kan du lesa her.