Det er viktig å væra klar over at føresegner i lokale reguleringsplanar kan gjera at tiltak som normalt ikkje er søknadspliktige, kan bli det når reguleringsplan til dømes gjev løyve til maks storleik på garasje som ikkje er i tråd med reglar om fritak for søknadsplikten. Reguleringsplan set og ulike avgrensingar på kva som er lov å byggje i ulike område, som for eksempel at det ikkje er opna for å byggja garasje eller sette opp gjerde i hyttefelt uansett storleik eller høgde. Det er søkjar sitt ansvar å sjekka ut reguleringsplan og om tiltaket er i tråd med den.

Informasjon om reguleringsplanar og føresegner kan du få her: LINK

Les meir om tiltak og søknader i Verneområdet på Lærdalsøyri her

Les  meir om tiltak og søknader i Lærdalselva her
 

Det vert rådd til å avtale førehandssamtale for byggesaker (tiltak) som ikkje er enkle tiltak. Dette kan spara deg for planleggingskostnader og effektivisera søknadsprosessen din.
Du vil få informasjon om:

  • Krav til byggesøknaden
  • Krav til planleggjar og utførande
  • Krav til eventuell høyring hjå regionale mynde
  • Informasjon om reguleringsplan og føresegner

Alle søknader skal stilast til Lærdal kommune (post@laerdal.kommune.no). Søknader som ikkje krev dispensasjon vil normalt verta handsama og svart ut administrativt. Søknad om dispensasjonar vert handsama i utval for Miljø og samfunnsutvikling i Lærdal kommune. Ved søknad om dispensasjon er det krav at denne vert godt begrunna for at kommunen kan handsama søknaden.

Det kan vera naudsynt å senda søknad til uttale hjå regionale mynde. Kommunen vil da informera om kva mynde søknaden er sendt til uttale hjå og om forventa sakshandsamingstid. Uttale frå regionale mynde er normalt sett retningsgivande for kommunen sitt vedtak og regionale mynde har klagerett på kommunen sitt vedtak.

Byggjesakshandsamar er å treffa tysdag, onsdag og torsdag:
Arnt Otto Øygarden: arnt.otto.oygarden@laerdal-kommune.no
Telefon: 940 02 469 |||  576 41 200

Linkar:
Direktoratet for byggkvalitet dibk.no
Reguleringsplanar og føresegner