Koordinerande eining i Lærdal. Ei dør - og eitt telefon nummer.

Kommunen er pliktig til å ha ei koordinerande eining(KE)for habilitering og rehabilitering. KE skal sikre at innbyggarane som har behov for tenester frå fleire områder får heilskaplege og koordinerte tenester.

 

Ta kontakt:

  • om du treng tenester frå helse eller pleie og omsorg.
  • om du har hjelp frå fleire kommunale tenester og ynskjer hjelp til å koordinere desse.
  • om du treng hjelp til kommunikasjon mellom kommunale tenester og spesialisthelsetenesta.
  • om du har spørsmål om individuell plan og koordinator.

Melding til koordinerande eining
Film om individuell plan og koordinator
Film om individuell plan
Søknadsskjema