English version of this text below.

Både i Europa og Noreg er det ein kraftig auke i tilfelle av kikhoste - me må attende til 2012 for å finna sist gong det var så mange tilfelle av den smittsame sjukdomen her i Noreg som det var no i april 2024. 

Les meir om auken i tilfelle av kikhoste på Folkehelseinstituttet sine nettsider ved å klikka her.

Gravide blir anbefalt å vaksinera seg mot kikhoste i svangerskapsveke 24. Grunnen til det er at då er bornet vaksinert frå det blir fødd til det får eiga vaksine mot kikhoste ved 3-månadersalderen. 

I Lærdal er det jordmor som i hovudsak set vaksina på svangerskapskontrollen i svangerskapsveke 24. Har ein kome lenger i svangerskapet kan ein også ta vaksina. 

Ein kan ta kontakt med helsestasjonen (tlf.: 48 17 29 85 evt.: 57 66 95 00) for info eller timebestilling.

Les meir om vaksinering mot kikhoste under graviditet ved å klikka på denne lenkja til FHI sine nettsider. Informasjonen ligg ute på nord-samisk, engelsk, litauisk og polsk i tillegg til norsk. Det vil også koma informasjon på russisk, ukrainsk og tigrinja.

English version: 

Both in Europe and Norway there is a sharp increase in cases of whooping cough - we have to go back to 2012 to find the last time there were as many cases of the infectious disease here in Norway as there were now in April 2024.

Read more about the increase of whooping cough on the Norwegian Institute of Public Health's website by clicking here.

Pregnant women are recommended to vaccinate against whooping cough in the 24th week of pregnancy. The reason for this is that the child is then vaccinated from the time it is born until it receives its own vaccine against whooping cough at 3 months of age.

Read more about vaccination against whooping cough during pregnancy by clicking on this link to FHI's website. The information is available in Northern Sami, English, Lithuanian and Polish in addition to Norwegian. There will also be information in Russian, Ukrainian and Tigrinya.

In Lærdal, it is the midwife who mainly gives the vaccine at the prenatal check-up in week 24. If you are further along in the pregnancy, you can also get the vaccine.

You can contact the health center (tel.: 48 17 29 85, or: 57 66 95 00) for information or to book an appointment.