Landbruksføretak som slepp dyr på beite kan organisera seg i beitelag og samarbeida om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knytt til utmarksbeite.
Beitelaga kan få støtte til drift og får tilskot pr sleppt dyr på utmarksbeite utfrå satsar fastsett av statsforvaltaren.

Søknadsfrist: 10. november

Beitelaga må levera søknad elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga og finn søknadsskjema hjå Landbruksdirektoratet .  

Informasjon og hjå Statsforvaltaren i Vestland Landbruksavdelinga.