Dei som driv jordbruksproduksjon på ein landbrukseigedom, kan etter gjeldande regelverk søkje om produksjonstilskot. Det er to søknadomgangar for ordninga;

15.mars og 15.oktober, med ei felles utbetaling i februar året etter.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn.

Søkjar er sjølv ansvarleg for å få levert korrekt søknad innan fristen. 

Les meir om ordninga på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Rettleing for å søkje finn du her

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA .