Det er for tida litt redusert kapasitet ved helsestasjonen, noko som kan føra til litt lenger ventetider for brukarane. 

Som eitt mellombels avbøtande tiltak ber me om at dei som treng å koma i kontakt med helsestasjonen henvender seg til Lærdal helsesenter på telefon 57 66 95 00 framfor å kontakta helsesjukepleiar direkte, dette gjeld inntil vidare medan kapasiteten er redusert.

Oppfølging av nyfødde og spedbarnskontrollar vert prioritert. 

Skulehelsetenesta går som normalt, men det kan bli noko lenger ventetid ved kontrollar.