Samarbeidsutval (SU)

Grunnskulane og barnehagane skal ha samarbeidsutval etter opplæringslova og lov om barnehagar. Desse organa skal fungere som rådgjevande organ og fremje samarbeid mellom skule eller barnehage og heim. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen eller barnehagen. Det er eit rådgjevande organ, og har ikkje beslutningsmynde.

Retningslinjer for samarbeidsutval

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Når du har barn på skulen, er du automatisk ein del av Foreldrerådet. Foreldrerådet vel representantar til Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) – ein eller flere fra kvar klasse. I FAU har foreldre moglegheit til å påverke skulekvardagen og til å vere ein konstruktiv samarbeidspartnar for skulen. FAU kan kome med råd og innspel og ta opp saker på eige initiativ. 

FAU skal samarbeide med:

  • Skuleleiing og andre ansatte
  • Elevrådet
  • Alle foreldra ved skulen

Du kan lese meir om FAU ved å trykkja på denne lenkja.