Grunnskulane og barnehagane skal ha samarbeidsutval etter opplæringslova og lov om barnehagar. Desse organa skal fungere som rådgjevande organ og fremje samarbeid mellom skule eller barnehage og heim. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen eller barnehagen. Det er eit rådgjevande organ, og har ikkje beslutningsmynde.

Retningslinjer for samarbeidsutval