Det er utarbeidd felles tiltaksstrategi 2021 - 2024 for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midlar), Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) og Tiltak i beiteområde

Søknadsfristen er 15. april.

Hovudmålsettinga med SMIL-midlane er å stimulere til utnytting og ivaretaking av natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og i skogen samt redusera ureininga frå landbruket. 

Aktuelle prosjekt som kan støttast med SMIL-midlar: 

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfald
  • Kulturminne og kulturmiljø
  • Friluftsliv
  • Avrenning til vatn
  • Utslepp til luft
  • Plantevern

Elektronisk link til digitale søknadar finn du på her.

Meir om SMIL-ordninga på finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside.