Det er utarbeidd felles tiltaksstrategi 2021 - 2024 for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midlar), Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) og Tiltak i beiteområde

Hovudmålsettinga med SMIL-midlane er å stimulere til utnytting og ivaretaking av natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og i skogen samt redusera ureininga frå landbruket. Det kan søkast om tilskot til konkrete tiltak som mellom anna tiltak mot ureining, vegetasjonskontroll i attgrodd landskap, tiltak for ivaretaking av biologisk mangfald og kulturminneverdiar, til ferdselsårar på eigedomar med aktivt landbruk, utvendig restaurering av verneverdige bygningar og utarbeiding av planar for gjennomføring av aktuelle tiltak som kan vera aktuelle for tildeling av SMIL-midlar. 

Elektronisk link til digitale søknadar finn du på her.

Meir om SMIL-ordninga på finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside.