Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn

Søknadsfrist for Årdal, Lærdal og Aurland er sett til 15.april.

Sjå meir informasjon om ordninga hjå Landbruksdirektoratet.