Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.

Frå søknadsomgagnen 2019 har søknad om DRENERING fått digitalt søknadssystem. Søknadane skal fra no søkjast på gjennom digital løysing via altinn, på same vis som PT, RMP og liknande. 
Elektronisk link til digitale søknadar finn du på her

Sjå elles vedlegg frå Fylkesmannen. 

Søknadsfrist for Årdal, Lærdal og Aurland er sett til 15.april.

Sjå meir informasjon om ordninga hjå Landbruksdirektoratet.