På møte fekk dei besøk av Tine Sille Svendsen. Ho er trainee innanfor klimaarbeid hjå Fylkeskommunen i Vestland. 
 
Ungdomanne vart utfordra på kva me kan gjera for å ta vare på naturmangfaldet i Lærdal. Innspel frå ungdommane vert med vidare i planarbeidet.  
 
Det er ungdommane våre som skal forvalte kommunen sine ressursar i framtida, so det vert viktig å lytta til deira stemme.