Søknad skal sendast inn elektronisk via Altinn.
Her er link til informasjon og skjema.

Tildeling av midlar vert i tråd med utarbeida reglar for ordninga.
Formålet med tilskotsordninga er å styrke landbruket i verdsarvområda. Dette vert lagt til grunn for kommunen sin forvaltning av ordninga.

Ramma til disposisjon i 2024 er om lag kr 4.000.000.

Kommunen har sett opp fylgjande budsjett for bruk av midlane:
Årlege tiltak: kr 3.200.000
Andre tiltak: kr 800.000


For spørsmål om tilskotsordninga, ta kontakt med landbrukskontoret.


Kontaktinformasjon:
Bengt Erlend Skjerdal – sakshandsamar
Magnhild Aspevik – landbrukssjef