Vatn
Lærdal kommune har fire godkjenningspliktige vassverk. Dei er: Borgund vassverk, Saltkjelen vassverk, Håbakken vassverk og Lærdal vassverk. Kommunen jobbar med å få på plass ny vasskjelde til Lærdal vassverk. Denne vil og bli knytt saman med Håbakken, slik at kommunen frå 2021 vil ha tre godkjenningspliktige vassverk. 

Avlaup
Lærdal kommune har avlaupsanlegg på Steinklepp, Saltkjelen, Håbakken og Lærdal. Kommunen har vedlikehald og tilsyn med ni pumpestasjonar, to infiltralsjonsanlegg i tillegg til renseanlegget på Grandane.

Prøvetaking
SognLab utfører kjemiske og bikrobiologiske labratorieanalysar, prøvetaking og rådgjeving innan områda drikkevatn, matvare, vassdrag og avlaupsvatn.

Lenkjer:
Kommunalteknisk VA-norm for ÅLAV kommunane