Sjukdommane utviklar seg over tid og fører til aukande endringar i hjernen. Personar med demenssjukdom opplev å bli gradvis dårlegare, og hjelpebehovet aukar i takt med sjukdomsutviklinga.

 

Tidlege teikn på demens

  • Hukommelsessvikt, særleg nylege hendingar
  • Vanskar med planlegging og utføring av vanskelege oppgåvar
  • Språkvanskar
  • Forvirring kring tid og stad
  • Svekka dømmekraft
  • Vanskar med å fylgje opp personleg økonomi
  • Feilplassering av gjenstandar
  • Endring i humør og personlegdom
  • Tap av engasjement og initiativ