Høyringsfrist er sett til 1. februar 2024.

Planen skal planleggja for framtidige utfordringar og sikre at tenesteytinga er i tråd med myndigheitskrav.

Helse-, omsorgs- og folkehelseplanen er ein overbyggande plan samansett av fleire temaplanar og tiltaksplanar. Den er delt inn i to delar, der del 2 er ein handlingsplan.

Planen skal gjelda frå 2024 og fram til 2034. Den skal reviderast og rullerast årleg.

Formannskapet si handsaming av saka kan du lesa ved å klikka her.

Planen består av to deler - du kan lesa del 1 ved å klikka her og del 2 ved å klikka her.

Høyringsfrist er sett til 1. februar 2024. Høyringsuttale kan sendast til: post@laerdal.kommune.no

Det blir eit folkemøte om planen 9. januar klokka 18 i kultursalen.