Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Detaljreguleringsplan for Hanseskogen på høyring

Lærdal kommune har arbeida med ein planprosess for fortetting og utviding av bustadfeltet Hanseskogen på Lærdalsøyri. Planarbeidet har har som føremål å leggje til rette for fleire bustadtomter og bueiningar på Lærdalsøyri.

Plankart for Hanseskogen

Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn

Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no vedteke å leggja framlegg til ny arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Plankart

Kommunestyret vedtok revidert handlingsplan for Trafikktryggleik

Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2018-2021 i september 2018, og reviderte handlingsplanen i 2019 og 2020. Handlingsplanen skal reviderast kvart år for å kunne leggjast til grunn i søknadar om trafikktryggleiksmidlar og for å forankre innspel og budsjett i økonomiplanarbeidet.

Trafikktryggleik_bilete