Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 2. februar

Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing.

Torsdag 2. februar kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje på rådhuset

kaffikopp

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start. 

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid:   13. februar 2023 kl 17.30-20.30

Sau

Varsel om planoppstart for Røyrnes rasteplass

Kommunestyret i Lærdal har vedteke oppstart av detaljreguleringsplan for Røyrnes rasteplass. Det vert her varsla om oppstart av planarbeidet, og alle kan koma med innspel.

Illustrasjonsplan

Ny utlysing av kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune

Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til eingongsstøtteordning for straum til næringslivet i perioden f.o.m. april 2022 t.o.m. september 2022. Føremålet med ordninga er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter på fleire områder. 

 

Straumstøtte næringsliv 2022

Kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune

Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Komunestyret vodtek i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til eingongsstøtteordning for straum til næringslivet i perioden f.o.m. april 2022 t.o.m. september 2022. Føremålet med ordnigna er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter på fleire områder. 

 

Straumstøtte næringsliv 2022