Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane. 

Det kan søkast om tilskot til faste kulturminne i Vestland som er:

Kulturminne regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova vert prioriterte. 

 

Søknaden må innehalde ei kort skildring av tiltaket, med finansiering- og framdriftsplan, etter følgjande prioriteringar:

  • Etablert kommunal tilskotsordning for kulturminne
  • Om kommunen gjev fritak for eigedomskatt på bygg med historisk verdi
  • Kulturminnet sin verdi sett i samband med tiltaket
  • God framdrifts- og finansieringsplan, samt lokal forankring

 

Meir informasjon om tilskotet kan du finne på Vestland fylkeskommune sine nettsider.

 

Søknad må sendast til Lærdal kommune på post@laerdal.kommune.no innan 16. januar 2024 for kommunal handsaming av søknaden.

 

For spørsmål og hjelp til å fylle ut søknad, kontakt rådgjevar for kultur Guro Nesse, guro.nesse@laerdal.kommune.no eller tlf. 95 89 49 53.