Saklista er som følgjer: 

1/2024 Godkjenning av møtebok 

2/2024 Skriv og meldingar – saker til orientering 

3/2024 Orientering om budsjett for kontrollutvalet for 2024 

4/2024 Årsmelding for kontrollutvalet for 2023 

5/2024 Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon 

6/2024 Førebuing planarbeid – risiko- og vesentlegheitsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Du kan lesa sakspapira ved å følgja denne lenkja

Kommunen sitt kontrollutval fører tilsyn med kommunen si verksemd på vegner av kommunestyret.