Det vert presentasjon av arbeidet i reetableringsgruppa for villrein og innlegg frå nasjonale mynde, samt spørjepanel/paneldebatt. 

Meir informasjon om møtet kan du lese her.