Syklane er moderne og utstyrt med hjelm, så alle som brukar dei kan reisa trygt. 

«Grøne Lærdal» er kommunen sin visjon. For å leva opp til den vert det utarbeidd ein miljøpolicy for kommunen. Eitt av punkta er at kommunen utviklar ein møte- og reisepolicy som gjev tilsette moglegheiter til å ta klima-, energi- og miljøvennlege val. Å sykla vil vera meir miljøvennleg enn å ta bilen, om bilen går på diesel eller bensin. Miljøpolicyen er og eitt resultat av arbeidet med Miljøfyrtårn. 
I kommunen sin miljøpolicy er det og lagt vekt på at kommunen skal ha ei tydelg miljøleiing og interne system som byggjer helsefremjande arbeidsplassar. I den enkelte sin kvardag vil denne moglegheita til å koma seg ut på sykkel mellom møter og anna aktivitet, kunne bidra til betre trivsel og helse.

No ser me fram til at syklane vert å sjå dagleg i bruk!