English translation of this text below

- Bakgrunnen for at me vil ut med informasjon om dette er at me innimellom får førespurnader om me har norskkurs. Desse førespurnadane får me frå hovudsakleg arbeidsinnvandrarar og innvandrarar som er gift med norske statsborgarar, forklarar leiar for NAV Lærdal, Einar Moen.

Rett og plikt

Og slik er lovverket, kort oppsummert:

  • Nytilkomne flyktningar har rett og plikt til å gjennomføra eit heiltids introduksjonsprogram, les meir om dette på regjeringa si nettside ved å klikka her. Desse introduksjonsprogramma blir gjennomført av vaksenopplæringa i Lærdal og lagt opp etter busetjing av flyktningar.
  • Innvandrarar som er gift med norske statsborgarar har rett til å få norskopplæring som gjer ein i stand til å meistra norsk skriftleg på A2-nivå og muntleg på B1-niivå, og at denne opplæringa blir tilrettelagt og finansiert av kommunen innan tre år etter at vedkomande har flytta til Noreg. Les definisjonar på dei ulike nivå ved å klikka inn her på IMDI sine nettsider.
  • Arbeidsinnvandrarar har plikt til å læra seg norsk, men må i utgangspunktet finansiera opplæringa sjølve, og kommunane har ikkje krav om å tilretteleggja spesielt for denne gruppa. Det skjer at arbeidsgjevarar finansierer slik opplæring heilt eller delvis, men dette er då opptil den einskilde arbeidsgjevar.

- Spørsmålet for oss blir korleis me gjer dette i praksis. I fjor køyrde me eit kombikurs som både innvandrarar som er gifte med norske statsborgarar og som arbeidsinnvandrarar kunne delta på. Det var eit 50-timarskurs, og 14 deltok. Då fekk me teke att noko etterslep, forklarar Moen.

Må søkja

Det er ikkje planlagt eit nytt slik kurs i næraste framtid – her set ein oppatt kurs når det er tilstrekkjeleg mange førespurnader. Innvandrarar som er gifte med norske statsborgarar, og altså har krav på kurs, kan også følgja opplæringa flyktningar får når dette passar seg slik.

- For denne gruppa gjeld at dei må senda NAV Lærdal ein enkel søknad om norskkurs der dei dokumenterer at dei er gift med norsk statsborgar. Sjølv om fristen me har for å tilretteleggja for kurs er på tre år vil me så langt det let seg gjera tilby kurs tidlegare; innan rimeleg tid. Og då er kombikurs aktuelt så det også kan bli eit tilbod for arbeidsinnvandrarar, seier Moen.

Neste søknadsfrist her blir 1. oktober 2024. Arbeidsinnvandrarar med trong for norskopplæring før neste kurs i regi av Vaksenopplæringa bli avvikla, kan ta nettkurs. Mellom anna er kursa til NoTe ein moglegheit – klikk her for å koma til deira nettside.

Sjå også informasjon på Vaksenopplæringa si side ved å klikka her.

 

These are the rules for adult education

Newly arrived refugees have the right and duty to adult education in the form of an introduction programme, but this varies for other groups.

- The reason why we want to share information about this is that we occasionally get inquiries about whether we have courses in Norwegian language. These inquiries are mainly from immigrant workers and immigrants who are married to Norwegian citizens, explains the head of NAV Lærdal, Einar Moen.

Rights and duties

And this is the legislation, briefly summarized:

  • Newly arrived refugees have the right and duty to carry out a full-time introduction programme, read more about this on the government's website by clicking here. These introductory programs are carried out by the adult training in Lærdal and is set up after when the refugees have been settled.
  • Immigrants who are married to Norwegian citizens have the right to receive Norwegian education that enables one to master written Norwegian at level A2 (Brief definition: the person can understand and do oneself understandable with pretty simple sentences)  level and orally at level B1 (Brief definition: the person can understand and participate in most daily conversations) . It is required that the municipality has organizes and finances such education within three years after the person concerned has moved to Norway. 
  • Immigrant workers have a duty to learn Norwegian, but must basically finance the training themselves, and the municipalities have no requirement to make special arrangements for this group. It happens that employers finance such training in whole or in part, but this is then up to the individual employer.

Must apply

- The question for us is how do we do this in practice. Last year we arranged a combined course that both immigrants who are married to Norwegian citizens and working immigrants could attend. It was a 50-hour course, and 14 participated, explains Moen.

No new such course is planned in the near future – new course will be arranged when there are sufficiently many enquiries. Immigrants who are married to Norwegian citizens, and therefore have a right to a course, can also follow the training refugees receive when it suits the plan for this education.

- For this group, they must send NAV Lærdal a simple application for a Norwegian course in which they document that they are married to a Norwegian citizen. Although the deadline we have for arranging courses is three years, we will, as far as possible, offer courses earlier; within a reasonable time. And then a combined course is relevant so it can also be offered to working immigrants, says Moen.

The next application deadline here will be 1. October 2024. Immigrant workers with a need for Norwegian education before such a course is arranged locally, can take an online course. Among other things, the course to NoTe is an option - click here to go to their website.