Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høyringar

Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn

Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no vedteke å leggja framlegg til ny arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Plankart

Kommunestyret vedtok revidert handlingsplan for Trafikktryggleik

Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2018-2021 i september 2018, og reviderte handlingsplanen i 2019 og 2020. Handlingsplanen skal reviderast kvart år for å kunne leggjast til grunn i søknadar om trafikktryggleiksmidlar og for å forankre innspel og budsjett i økonomiplanarbeidet.

Trafikktryggleik_bilete

Byggjetilsyn

Alle kommunar er pålagd å utføre byggjetilsyn, for å sikre at alle bygningar og byggjetiltak etter Plan- og bygningslova vert oppførd lovleg og sikkert, av kompetente verksemder, og i tråd med løyver som er gjeve. Byggjetilsynet kan skje i alle delar av ein byggjesak, både før, under og etter ei byggjesak, og kan og vera kontroll av ansvarsrettar/kompetanse, store- og små byggjeprosjekt, ikkje omsøkte tiltak, meldingssaker osv. 

Byggjeprosjekt

Tjøring pågår i Galdane

Arbeid med tjøring av bruene "store sokn" og "vesle sokn" pågår ved Galdane.
Gjer vel å gå varsomt over på utlagt plank.

God tur!

galdane

Detaljplan for Ofta kraftverk og dispensasjon frå arealdel på høyring

NVE har sendt revidert Detaljplan for miljø og landskap for Ofta kraftverk på høyring. Samstundes har utbyggjar sendt søknad om dispensasjon frå arealdelen til bygging av Ofta kraftverk. Kraftstasjonen er flytta noko lenger opp i terrenget og nærare elvegjelet i revidert plan.  Riggområde er redusert.

Fotomontasje- kraftstasjonen