Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar på høyring

Detaljreguleringsplan for Hanseskogen på høyring

Lærdal kommune har arbeida med ein planprosess for fortetting og utviding av bustadfeltet Hanseskogen på Lærdalsøyri. Planarbeidet har har som føremål å leggje til rette for fleire bustadtomter og bueiningar på Lærdalsøyri.

Plankart for Hanseskogen

Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn

Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no vedteke å leggja framlegg til ny arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Plankart

Framlegg til reguleringsplan for gamle Ljøsne skule til offentleg ettersyn

Dei nye eigarane av gamle Ljøsne skule har engasjert MetoPro AS til å utarbeide framlegg til reguleringsplan, for å leggje til rette for den planlagde næringsutviklinga på området. Framlegget til reguleringsplan vart handsama i Utval for miljø og samfunnsutvikling 04. februar 2021, og det vart her vedteke å leggje planframlegget ut til offentleg ettersyn.

Bilde gamle Ljøsne skule